Tìm giải pháp sáng tạo bằng phương pháp “DO IT”

Phương pháp náy được mô tả trong cuốn “The art of creative thinking – Nghệ thuật tư duy sáng tạo”. DO IT (tập hợp các chữ đầu của các bước thực hiện) – là cách kết hợp các phương pháp tư duy sáng tạo khác nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất.

D – Define problemXác định vấn đề: Ứng dụng các kỹ năng xác định bản chất thực của vấn đề cùng các mối liên hệ của nó.

O – Open mind & apply creative techniques Cởi mở ý tưởng và áp dụng kỹ thuật sáng tạo: Tập hợp tất cả các ý tưởng nảy sinh của mình và cả của những người khác (cởi mở ý tưởng). Mục tiêu của giai đoạn này là ứng dụng các kỹ thuật sáng tạo để phát triển nhiều ý tưởng khác nhau, không vội chộp ngay ý tưởng mới phát sinh.

IIdentify the best solutionxác định giải pháp tốt nhất: Đến giai đoạn này mới phân tích những điểm yếu và mặt mạnh của từng ý tưởng, suy luận để chọn ra cái tốt nhất trong số các ý tưởng phát sinh để hình thành giải pháp đáp ứng tốt mục tiêu đề ra.

TTransformchuyển: Triển khai ý tưởng đã chọn để đạt được điều mong muốn. Điều cần lưu ý là dù kết quả thu được có thể là giải pháp hay sản phẩm sáng tạo, dù tốt đến đâu, nhưng thành công cuối cùng còn tùy thuộc vào những yếu tố khác như khả năng tuyên truyền, thuyết phục, marketing…để được tiếp thu, ứng dụng trong thực tế.

 Phương pháp “DO IT” có nhiều biến thể do nhiều tác giả khác nhau đề xuất để ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau.