Phương pháp tư duy sáng tạo SAEDI

SAEDI (tập hợp chữ đầu của nhóm từ mô tả các bước thực hành) cũng là chữ viết ngược của IDEAS.

S State of mind (trạng thái tinh thần) Tư duy sáng tạo đòi hỏi nghĩ tích cực, phát huy trí tưởng tượng, mơ mọng, tránh những ý nghĩ tiêu cực, từ bỏ cụm từ “tôi không thể”.
A Atmosphere (không khí) – Chọn môi trường, thời gian, không gian, cảnh vật, âm thanh, màu sắc… thích hợp nhất đối với mình để phát sinh ý tưởng sáng tạo.
E Effective thinking (nghĩ hiệu quả) Hướng suy nghĩ  đến những mục đích cụ thể, rõ ràng, tìm ý tưởng sáng tạo giúp vượt qua thách thức.
D Determination (quyết tâm) –  Thường xuyên rèn luyện để có được thói quen suy nghĩ sáng tạo trong cuộc sống thường nhật.
I Ink (viết) –  Viết ra để lưu lại các ý tưởng nảy sinh.